Изходящ № 24-3937-12.02.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.02.2020
До: 
ОБЩИНА ШУМЕН ДОНИКА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ ПРОДАНОВ Собствениците и носителите на други вещни права в поземлен имот с идентификатор 83510.680.283 по КК на гр. Шумен
Документи: 
Публикация на: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-530149-21.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1575-12.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.680.264, 83510.680.280, 83510.680.281 и  83510.680.283, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-1575-12.02.2020 г. на началника на СГКК - гр. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-1575-12.02.2020 г.

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                              / инж. С. Василев /