Изходящ № 24-3815-11.02.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.02.2020
До: 
КАМЕН БРАНИМИРОВ АСЕНОВ, ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНО ЛИЦЕ АДВ. ЕМИЛ ОГНЯНОВ ЧОЛАКОВ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 66716.34.4 находящ се на адрес: Адрес: област Кърджали, община Крумовград с. Скалак, мах. Победа
Документи: 
Публикация на: 
Кърджали

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕН БРАНИМИРОВ АСЕНОВ,

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 66716.34.4, с. СКАЛАК

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-37532-23.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1521-11.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Скалак за поземлен имот с идентификатор 66716.34.4 и сграда с идентификатор 66716.34.4.1, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КККР, състояща се в отразяване границите на имот, собственост на КАМЕН БРАНИМИРОВ АСЕНОВ, описан в документ за собственост, попадащ в урбанизираната територия на с. Скалак, с одобрена кадастрална карта, за която няма предходно одобрени кадастрални и регулационни планове.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с одобреното със Заповед № 18-1521-11.02.2020 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ и скицата – проект към нея, изменение на КККР на с. Скалак, община Крумовград.

 

Приложение: Заповед № 18-1521-11.02.2020 г.

 

 

 

                                       НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………

                                                                                                           / инж. С. Зафирова /

 

Дата на поставяне на таблото: 12.02.2020 г.