Уведомления

 • Изх. № 01-74813/03.04.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.04.2020
  До: 
  „МАРИНА ЕКСПРЕС 2013“ ЕООД ул. „Славянска“ № 93, ет. 16 гр. Пловдив
  Документи: 
  Публикация на: 
  Пловдив
 • Изходящ № 24-8416-02.04.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.04.2020
  До: 
  ДО: ЕТ "МАРИЯ - МАРИЯ СИМИТЧИЕВА" ДО: СОБСТВЕНИКА на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.502.300.1.28, с адрес: област Кърджали, гр.Крумовград, пл.“България“ №7, обект - трафопост
  Публикация на: 
  Кърджали

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-138645-19.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3384-02.04.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-8240-31.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  РАДКА АНАНИЕВА СТОЙЧЕВА ДО СТАЙКО ДИМИТРОВ КОНЯРСКИ ДО ДИМИТЪР СТАЙКОВ ДИМИТРОВ ДО ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ТАКОВА БОНЕВА ДО КОСТАДИНКА СТАЙКОВА МАРИНОВА ДО ГЕОРГИ БОРИСОВ ТАКОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление с вх. № 01-8064-16.10.2019 г. от АНИ ИВАНОВА МАДЖАРОВА, чрез „СВЕТГЕО“ ЕООД до Службата по геодезия, картография и кадастър - СОФИЙСКА ОБЛАСТ, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Самоков за поземлени имоти с идентификатор 65231.908.414 и 65231.908.116, за който в КРНИ сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изходящ № 01-132969/02.04.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Пловдив

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпили заявления: с вх. № 01-132969/13.03.2020 г.  от Георги Йорданов Петров в СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград  общ.

 • Изх. № 24-8349-02.04.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.602.41.1.2, 04279.602.41.1.4 И 04279.602.41.1.6
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Иван Граматиков заявление с рег. № 01-115509-04.03.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-57939-27.02.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-8348-02.04.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.04.2020
  До: 
  ДАНАИЛА ПЕТРОВА ПОПОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Радко Попов заявление с рег. № 01-125619-22.03.2019г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-312921-15.12.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-8363-02.04.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.04.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН АНГЕЛОВ РУСКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-147040-31.03.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.37.10, находящ се в землището на с. Мусомища, общ. Гоце Делчев.

 • Изходящ № 24-6394-10.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  17.04.2020
  До: 
  РАМАДАН БЕЙНУР РАМАДАН
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-24183-17.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2587-10.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ХАСКОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.