Изходящ № 24-34786-07.02.2020 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2020
До: 
"МИХАЙЛОВ КОМЕРС" ЕООД
Документи: 
Публикация на: 
Пловдив

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-419972-17.09.2019 г., подадено на основание чл.51, ал.3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13455-23.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛОВДИВ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пловдив за поземлен имот с идентификатор 56784.11.180, сгради с идентификатори 56784.11.180.1, 56784.11.180.2, 56784.11.180.3, 56784.11.180.4, 56784.11.180.5, 56784.11.180.6, 56784.11.180.7, 56784.11.180.8, 56784.11.180.9, 56784.11.180.10, 56784.11.180.11, 56784.11.180.12, 56784.11.180.13, 56784.11.180.14, 56784.11.180.15, 56784.11.180.16, 56784.11.180.17, 56784.11.180.18, 56784.11.180.20, 56784.11.180.21, 56784.11.180.22.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-13455-23.12.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ПЛОВДИВ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-13455-23.12.2019 г.

 

 

                                     НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                      / инж. Никола Бадев /

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на  07.02.2020 г.

Дата на сваляне от таблото 24.02.2020 г.