Изходящ № 24-33150-04.12.2019 г

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.01.2020
До: 
ИРЕНА АНГЕЛОВА МАДЖОВА ДО: РАЙКА КИРИЛОВА ИВАНОВА ДО: РАДОСЛАВА МИТКОВА КРЪСТЕВА ДО: КИРИЛ МИТКОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на: 
Кюстендил

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАДЖОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪСТЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-507124-08.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12805-04.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЮСТЕНДИЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.500.625, състоящо се в Допълване на непълнота в одобрена кадастрална карта – нанасяне на съществуваща сграда

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12805-04.12.2019 г. на началника на СГКК - ГР. КЮСТЕНДИЛ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-12805-04.12.2019 г.

 

                              НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                 / инж. Антон Младенов /