Уведомления

 • Изх. № 24-12564-05.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  МАРТИН МИТКОВ ВЛАДОВ УЛ. КОЗЛОДУЙ № 33 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО МИЛИЦА МИТКОВА ВЛАДОВА УЛ. КОЗЛОДУЙ № 33 ГР. СТАРА ЗАГОРА ДО ЙОАНА ХРИСТОВА ВЛАДОВА УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 10, ет. 4, ап. 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ, във връзка с чл. 51, ал.1, т.1 от ЗКИР, Ви уведомявам за следното:

              Със заявление с вх. № 01-147341-31.03.2020 г. на СГКК - Стара Загора е заявена промяна на кадастралната карта и регистри на гр. Стара Загора, изразяваща се в промяна на границата между имоти 68850.513.243 и 68850.513.244, в следствие на съдебно решение.

 • Изх. № 24-15445-06.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА НИКОЛА ЙОВЧЕВ ВЕСЕЛИНСКИ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-269289-26.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Първомай, общ. Петрич за поземлен имот с идентификатор 59077.3.16, находящ се в землището на с. Първомай, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-12662-08.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  СИЙКА ПЕНЕВА ПЕНЕВА ДО: ВАСИЛ ЛЮБОМИРОВ ДИНОВ ДО: ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ДИНОВ ДО: МИЛЕН ВАСИЛЕВ ДИНОВ ДО: МИНКА ДИНЕВА СТОЯНОВА ДО: ВАСИЛКА МИНЧЕВА ПЕНЕВА ДО: МАЛАМКА ДОБРЕВА ПОПОВА ДО: ДИНКО ДОБРЕВ ПЕНЕВ
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-80190-14.02.2020г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-38344-10.02.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мечкарево за недвижим имот с идентификатор 47980.14.32, одобрена със заповед № РД-18-57/18.09.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изх. № 24-15031-01.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  РАДОСЛАВ НАЙДЕНОВ ДИМИТРОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-577588-18.12.2019 г. от  Велина Кирилова Авджьоглу до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда в поземлен имот с идентификатор 68134.1387.138, находящи се в гр. София, район Надежда, Столична община.

 • Изх. No 24-15248-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  МАРГАРИТА ХРИСТОВА МАРИНОВА-МЛАДЕНОВА ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА МЛАДЕНОВА-ПЕТКОВА МИЛКА ДИМИТРОВА ЯНЕВА ЛЮБА АНГЕЛОВА ДУДОВА ПЛАМЕН БОГДАНОВ ДУДОВ ИЛИЯ БОГДАНОВ ДУДОВ
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-40383-24.01.2020 г.

 • Изх. № 24-15139-01.07.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  21.07.2020
  До: 
  ТИХОМИР ИЛИЕВ ГОРАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и на основание чл. 56, ал. 9 от от Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-359244/09.08.2019г. от Марийка Николова Иванова и Стефчо Николаев Ангелов, до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София и съдебно решение № 167877 от 10.07.2017г. на Софийски районен съд и съдебно решение № 212206 от 12.09.2017г.

 • Изх. № 24-15560-06.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  Г-ЖА ЕЛЕНА СТОЯНОВА ДАДАНСКА гр. Пловдив, ж.к. Тракия № 184 вх.Б ет.5 ап.17
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАДАНСКА,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх. № 01-234610-09.06.2020 г. от г-жа Маруся Неделчева Пеевска е започнато производство по отстраняване на непълнота в одобренaта кадастрална карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Широка лъка, община Смолян, област Смолян.

 • Изх. № 24-15572-06.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.07.2020
  До: 
  Г-ЖА МАРИЙКА НИКОЛОВА АНАСТАСОВА гр.Асеновград, ул.Отец Паисий №32
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНАСТАСОВА, 

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по постъпило заявление вх. № 01-237625-10.06.2020 г. от г-н Здравко Янков Димитров е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на село Аламовци ЕКАТТЕ 00196, община Златоград.