Уведомления

 • Изх. № 24-22157-16.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ВАНГЕЛИЯ ДИМИТРОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 8/чл.18а, ал.10 Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350081-06.08.2020 г. от заявител  Йорданка Горанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-176178-28.07.2020 г., е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за отразяване верните граници на поземлен имот, находящ се на адрес: гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ №5.

 • Изх. № 24-22329-17.09.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  Виолета Стоянова Методиева До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на сгради и самостоятелни обекти в сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор 46053.501.847 (адм.адрес: с.Мадара, ул.”Мадарски конник” №65, общ.Шумен)
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. 01-415382-14.09.2020г. подадено от Росен Цветанов Методиев и Светла Крумева Миланова, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр. Шумен започва производство по изменение на КККР на с.

 • Изх. № 24-22240-16.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ ЕКАТЕРИНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-576246-18.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5446-19.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-22019-15.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ДИЯН МАРКОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-83042-17.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8107-31.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. No 24-22288-16.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ ЙОСИФ БОГДАНОВ БАШЕВ РУМЕН ЛЮБОМИРОВ ЦАРЕВ ИВАНКА ИГНАТОВА СТОИМЕНОВА ЕМИЛИЯН ЙОРДАНОВ СТОИМЕНОВ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ ДОЦО ВИДЕНОВ ГЕОРГИЕВ ИВАНКА ЦВЕТАНОВА БОГЕВА ВЕНЕТКА БОРИСЛАВОВА ДОНЧОВСКА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-385887-26.08.2019 г. от "АТИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 49206.2661.783, 49206.2661.707, 49206.2661.25 и 49206.2661.24, находящи се в с.

 • Изх. № 24-22273-16.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  ФИДАНКА МАНОЛОВА ТАНЕВА КАЛИНА ГЕОРГИЕВА КАМЕНОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-125196-10.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7241-05.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-22368-17.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН ЧИМЕВ АНГЕЛОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-392402-31.08.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Дъбрава, общ. Благоевград за поземлен имот с идентификатор 24367.13.5, находящ се в землището на с. Дъбрава, общ. Благоевград.

 • Изх. № 24-22270-16.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.09.2020
  До: 
  НЕДРЕТ МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕХМЕДОВ,