Уведомления

 • Изх. № 24-11494-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ЗАПРЕНОВ МЕШКОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 70, ал. 5 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г., Ви уведомявам, че е издадена заповед № 17-12-15.01.2020г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която се ОТКАЗВА изменение в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич по заявление рег. № 01-223806-22.05.2019г. на СГКК – Благоевград, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР. 

 • Изх. № 24-11491-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  СВЕТОСЛАВ ВАСКОВ ТУПАРОВ АНГЕЛ ВАСКОВ ТУПАРОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изх. № 24-11490-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.06.2020
  До: 
  ИВАНКА ВЕЛЕВА ГИНЕВА ЛИЛЯНА ЯНЕВА ВАСИЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Любка Янева заявление с рег. № 01-482452-05.12.2018г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-1979-03.01.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Дебрене, общ. Сандански, одобрени със Заповед РД-18-109/15.01.2018г. на ИД на АГКК.

 • Изходящ № 24-11511-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  До: н-ци на МАРИЯ ЯНЧЕВА МАДЖУРОВА ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ МАДЖУРОВ гр. Елхово
  Публикация на: 
  Ямбол

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 • Изходящ № 24-11543-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  03.06.2020
  До: 
  До: н-ци на ДИМИТЪР СЛАВОВ СТОЯНОВ КРАСИ ДИМИТРОВ ПАСКОВА с. Веселиново, общ Тунджа, област Ямбол
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ямбол

                     В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-150497-03.04.2020 г. от СИЛВИЯ ДИМИТРОВА СЛАВОВА на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.

 • Изходящ № 24-5742-02.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЛАЗОВ АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТАСЕВА ЛЮБА КИРИЛОВА НЕШЕВСКА ГОРИЦА КИРИЛОВА ВЕЛЕВА ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ЯКИВ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ ВАСИЛКА СТОЯНОВА ТУПОВИЧАРСКА СИКА БОЯНОВА ПЕТРОВА ТОНИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ ГЕРГАНА МИЛЕВА СТОИМЕНОВА ДАНИЕЛА СТИЛИЯНОВА СТОИМЕНОВА-КИРИЛОВА КРАСИМИР КИРИЛОВ ЛИСИЧЕВ ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЛАВЕВ ЛЮБКА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА
  Публикация на: 
  Кюстендил

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА ТАСЕВА, ЛЮБА КИРИЛОВА НЕШЕВСКА, ГОРИЦА КИРИЛОНА ВЕЛЕВА, ДИАНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, ВАСИЛКА СТОЯНОВА ТУПОВИЧАРСКА, СИКА БОЯНОВА ПЕТРОВА, ГЕРГАНА МИЛЕВА СТОИМЕНОВА, ДАНИЕЛА СТИЛИЯНОВА СТОИМЕНОВА-КИРИЛОВА, ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПЕНЕВА, ЛЮБКА ЙОРДАНОВА АНДОНОВА,

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЛАЗОВ, ЯКИМ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ, ТОНИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ, КРАСИМИР КИРИЛОВ ЛИСИЧЕВ, НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ГЛАВЕВ,

   

 • Изходящ № 24-11082-19.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ До: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА До: ДИНЬО ГЕОРГИЕВ ДИНЕВ До: ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ До: "ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД До: "ОРМУЗ" ЕООД До: ПЕТКО ГОСПОДИНОВ ЙОРДАНОВ До: ДИМИТЪР МОМЧЕВ СТОЯНОВ До: ИВАН ДИНЕВ СТОЯНОВ До: ПАСКО КОЛЕВ МИНЧЕВ До: ГАЛИНА КОЛЕВА ДЖАНАНОВА До: ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ГЕОРГИЕВА До: ХРИСТО СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ До: ПАСКО СТОЙЧЕВ ДЕКОВ До: АНТОАНЕТА НИКОЛАЕВА ЧЕШМЕДЖИЕВА До: НАНКО ИВАНОВ НАНЕВ До: ХРИСТО ИВАНОВ НАНЕВ До: РУСИ НАНЕВ ИВАНОВ До: СТОЙКО НАНЕВ ИВАНОВ До: ПЕТКО КУНЕВ ДИНЕВ До: ГРОЗДАНКА КУНЕВА ЖЕЛЯЗКОВА До: ПЕНКА СТЯНОВА НИЧЕВА До: ЛИЛЯНА ТРЕНДАФИЛОВА КОНОВА До: СТОЯН ТРЕНДАФИЛОВ ИЛИЕВ До: МАРИЙКА СЛАВОВА КОЛЕВА До: ДЕСИСЛАВА РУСЕВА ГРОЗЕВА До: ЖИВКО РУСЕВ МИЛАНОВ До: ИВАЙЛО РУСЕВ МИЛАНОВ До: СТАНКА ГОСПОДИНОВА ДИМИТРОВА До: СЛАВЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ До: ДОНЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ До: ПЕТЪР МАНОЛОВ МАРАЗОВ До: ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МИНЧЕВ До: ГИНКА ЙОРДАНОВА СТАЛЕВА До: РУМЯНА ДИМИТРОВА РАДИЕВА - ИВАНОВА До: ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ЖЕЛКА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА До: СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ До: ДИНКО НИКОЛОВ БИНЕВ До: НИКОЛИНКА БОРИСОВА ДЕМИРЕВА До: ЖЕЛКА БОРИСОВА СТАНЧЕВА До: ВЕСКА БОРИСОВА ВЪТЕВА До: ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ИВАН ДИМОВ ДИМОВ До: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАДИМОВ До: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАРАДИМОВ До: ДИНКА РАЛЕВА ЖЕЛЕВА До: ГЕОРГИ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ До: РОСТИСЛАВ ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ До: ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА До: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГАЙДАРОВ До: СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГАЙДАРОВА До: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГАЙДАРОВ До: ДИНКА ТИНЕВА ИВАНОВА До: НЕВЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА До: ЖИВКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА До: ИВАН ДИНЕВ СТОЯНОВ До: МАРИН ИВАНОВ ИВАНОВ До: ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ До: ТАНЧО СТЕФАНОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  Сливен

  В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-175973/30.04.2020г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на с.

 • Изходящ № 24-11560-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  10.06.2020
  До: 
  АТАНАСКА СТОЯНОВА МИЛКОВА Чрез ХРИСТО МИЛЧЕВ ХРИСТОВ гр. Ямбол Дo: КРАСИМИР СТОЙКОВ КАЛУДОВ гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,