Уведомления

 • Изх. № 24-11499-26.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛУЛЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) ,Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-45174-28.01.2020г. от „ЛИДИЯ ЛУЛЧЕВА“ ЕООД, чрез Лидия Димитрова Лулчева до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.605.1197 с адрес: гр. София, район „Подуяне“, кв. „Малашевци“.

 • Изходящ № 24-11460-22.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  АТАНАС ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-325491-22.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2201-27.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-11495-26.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  ГИНОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-28001-20.01.2020г.

 • Изх. № 24-11452-22.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  САШКА АНГЕЛОВА ВАСИЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-120519-06.03.2020 от ИВАЙЛО ИВАНОВ ГРОЗДАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1007.977, 68134.1007.967, 68134.1007.968, район „Триадица”, Столична община.

 • Изходящ № 24-11652-26.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  СТЕФАНА КОНСТАНТИНОВА КАСАБОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-76170-12.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2886-17.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-11552-26.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  ЖАСМИН ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ ДО: ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА ДО: ИВАН ЛУКОВ ЧЕРВЕНКОВ ДО: БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ЧЕШМЕДЖИЕВ ДО: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА ДО: ХРИСТИНА БОРИСОВА АНДОНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-381116-22.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2005-24.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-11735-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  СЛАВКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА БОДЕНОВА ГАЛИНА МИЛЧЕВА БОГДАНОВА КРАСЕН ДИМИТРОВ ПРИСТИГАРЕВ АНДОН АТАНАСОВ КАРАКАШЕВ ИВАН ХРИСТОВ МАРКОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Община Банско, Благой Терзиев и Катерина Терзиева заявление с рег.                  № 01-256175-11.06.2019г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-164702-12.07.2019г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Банско, общ.

 • Изх. № 24-11700-27.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  Дo: Община Шумен До: Собствениците и/или носителите на други вещни права на поземлен имот с идентификатор 10464.202.244 по КК на землище с. Велино
  Документи: 
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. 01-197330-19.05.2020г. подадено от „ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ – С. И.“ ООД и „ИГРЕГ“ ЕООД, на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, СГКК-гр. Шумен започва производство по изменение на КККР на с.