Уведомления

 • Изх. № 24-22426-18.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ЖИВКО КОСТАДИНОВ КАМБОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-409737-09.09.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Сатовча, общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 65440.41.26, находящ се в землището на с. Сатовча, общ. Сатовча.

 • Изх. № 24-22069-15.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  „БОЛКАН РИЪЛТИС“ ЕООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление вх. № 01-372015-19.08.2020 г. от СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН МЛАДОСТ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.4083.687, район „Младост”, Столична община.

 • Изх. № 24-22244-16.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  НИКОЛА ИВАНОВ ЦВЕТКОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-286175-06.07.2020 г. от Недялка Кръстева, чрез ГЕОМАПИНГ ЕООД  до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коректното отразяване на очертанието на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.106.16.1.2, като се засяга самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.106.16.1.3, ул. „Кракра“ № 20, район „Средец“, въз основа на проект от правоспособно лице, по отношение на което сте заинтересовани лица.

 • Изх. № 24-22289-17.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  "ПЕЙСОЛ" ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-338259-31.07.2020г.

 • Изходящ № 24-22287-16.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  СТАНКА ХРИСТОВА КРАЕВСКА "ЕС ТЕ СЪРВИС"ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-31487-21.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5224-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-22269-16.09.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ ШЕКЕРОВ ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ДЗЕКОВА СУЛИКО ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-273037-29.06.2020 г. от ЛОРЕТА ЕМИЛЯНОВА ГЕНЧЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.900.828.1, находяща се в район „Лозенец“, Столична община.

 • Изх. № 24-22362-17.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ТЕОДОР ЧАВДАРОВ ИЛИЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-357524-08.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6538-17.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-22387-17.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  СТАНКА СТОИМЕНОВА НИКОЛОВА ДО: АГОП КЕВОРК ДОЛАНЯН ДО: КЕВОРК АГОП ДОЛАНЯН
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-205169-22.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7312-06.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.