Уведомления

 • Изходящ № 24-11738-27.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  АНЕТА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-468520-17.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-357-10.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-11681-27.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  КИРИЛ АНГЕЛОВ БОЖИЛОВ ДО: ЕЛИ СЛАВЧЕВА СТОЙНЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-414811-13.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1688-14.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР.

 • Изх. № 24-11834-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  КОСТАДИН ДИМИТРОВ КАЛАЙДЖИЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Иван Граматиков заявление с рег. № 01-115509-04.03.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-57939-27.02.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изходящ № 24-11662-27.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.06.2020
  До: 
  ЯНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА гр. Бургас ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ гр. Бургас ВЕЛИЧКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА община Нови пазар, с. Тръница
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-22711-16.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3407-03.04.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-11457-22.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  АСЕН ЕВСТАТИЕВ ЖЕЛЕЗАРОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-64702-06.02.2020 г. от СТЕФАН ДИМИТРОВ ГИРГИНОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено отразяване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.45.1 – ФОТОСТУДИО на 2 нива в сграда на ул. „Поп Богомил” № 43, Столична община, район „Оборище“, по отношение на което сте заинтересовани лица.

 • Изх. No 24-11503-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  ЕМИЛ ЛОЗАНОВ ПЕТРУНОВ ИВАЙЛА ИВАНОВА ПЕТРУНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-485552-28.10.2019 г. от ГЮРО ДИМИТРОВ ГЮРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.904.3045, 68134.904.3040, 68134.904.1756, 68134.90.1728 и 68134.904.1362, находящи се в район Лозенец, Столична община.

 • Изходящ № 24-11504-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ЙОСИФОВА ЕЛЕНА ИВАНОВА ЙОСИФОВА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЙОСИФОВ ЕЛКА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-248510-06.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1411-07.02.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-11512-26.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  04.06.2020
  До: 
  ДИМИТЪР ТОДОРОВ МИТЕВ ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ МИТЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 09-63719-24.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2794-13.03.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.