Уведомления

 • Изходящ № 24-19940-20.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2020
  До: 
  Андрей Николаев Петров Общ.Своге, гр.Своге До Димитър Драгомиров Георгиев Общ.Столична, гр.София
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-162161-16.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7745-20.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-19582-17.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  Ивайло Софрониев Станев Обл. София, общ. Своге, гр. Своге До Николай Иванов Николов Общ. Видин, гр. Видин
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам повторно, че по повод подадено заявление с рег. № 01-348078-06.08.2020г. от Витанка Елефтерова Тончева чрез упълномощено лице Севастиян Емилов Ванков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на с. Кутово,      общ. Видин, обл. Видин за разделяне (делба) на поземлен имот с идентификатор 41263.92.21 находящи се в м. „КОЛДА БЪЛЦЪ“, с. Кутово, общ. Видин.

 • Изх. № 22-190-17.09.2020 г. По преписка: 01-187821-12.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление - вх. № 01-187821-12.05.2020 г., с което желае да бъде променен одобрения със заповед № РД-18-38/27.07.2015 г. на Изп. Директор на АК кадастрален регистър към кадастралната карта на с. Константиново, общ. Камено, област Бургас, по отношение на поземлен имот с идентификатор 52279.503.110, като за него бъдат вписани като собственици в регистъра: ГРОЗЬО СТОЯНОВ ИВАНОВ и ДОНА СТОЯНОВА ИВАНОВА на основание представен нотариален акт № 182, т.2, д.

 • Изходящ № 24-20196-24.08.2020г. ДО: МАРИН ГЕОРГИЕВ

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ДО: МАРИН ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ ДО: МАРИЙКА ГОСПОДИНОВА МАРИНОВА ДО: ВАСИЛКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ДО: ПЕТЪР СТОЯНОВ ПЕТРОВ
  Публикация на: 
  Сливен

              В изпълнение на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), Ви уведомяваме, че със заявление вх.№01-233947/09.06.2020г., внесено на основание чл.51, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗКИР е извършено изменение на КККР на гр. Сливен, община Сливен засягащо имот с идентификатор 67338.518.218 с административен адрес гр. Сливен, п.к. 8800, ул. Стоян Папазов № 24-26.

 • Изходящ № 20-61146-17.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ДО Г-Н ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ КОЛЕВ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н КОЛЕВ,

 • Изходящ № 20-61149-17.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  ДО Г-ЖА ПАВЛИНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА КОЛЕВА,

 • Изходящ № 20-61150-17.09.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ, Във връзка със заявление входящ № 09-65498/ 20.05.2020 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – ЛОВЕЧ и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и обнародвания в бр. 57 от 22.07.2016 г. на Държавен вестник, Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗИД на ЗКИР/, влязъл в сила на 26.07.2016 г., Ви уведомяваме, че стартираме производство по нанасяне на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на местност „Хитров рът”, земл. на гр.Троян, одобрени със Заповед № РД-07-195 / 24.10.2013 г. на Областен управител на Област Ловеч. Нанасяне на новообразуваните имоти по §4, засяга поземлени имоти с идентификатори №№ 73198.471.4, 73198.473.2, 73198.88.59, 73198.88.66, 73198.88.61, 73198.88.62, 73198.88.63, 73198.88.64, 73198.88.65, 73198.89.6, 73198.89.57, 73198.89.58, 73198.89.75 и 73198.89.76, и като собственик или носител на друго вещно право за поземлен имот 73198.88.61, Службата по геодезия, картография и кадастър – ЛОВЕЧ Ви дава възможността в 7- дневен срок от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на службата и обявяването му на електронната страница на АГКК да се запознаете с преписка № 09-65935/ 21.05.2020 г. в офиса на службата на адрес: гр. Троян, ул.„Г. С. Раковски” № 55, ет. 2. При неявяване в предвидения срок и непредставяне в този срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от вече влязлата в сила Заповед № РД-07-195 / 24.10.2013 г. на Областен управител на Област Ловеч, СГКК- Ловеч ще счита, че сте съгласни с исканото изменение на КККР на гр.Троян, м.„Хитров рът”, общ. Троян и ще процедира изменение на кадастралната карта за тази територия, съгласно одобрените планове на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: …………………………. / инж. М.Киров / Дата на поставяне на таблото: 18.09.2020 г. Дата на сваляне от таблото: 28.09.2020 г. Длъжностно лице: инж.Николай Бляхов – ст.експерт „СПК”
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ,

 • Изх. № 24-20077-21.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  26.09.2020
  До: 
  Летка Драганова Борисова До: Верка Миленкова Десподова До: Веско Благоев Мицов До: Кирил Христов Чавдаров До: Надка Христова Варадинова До: Добрина Миленкова Георгиева До: Валери Йонев Иванов До:Мирослав Василев Николов До: Йордан Миланов Богатинов До: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО
  Публикация на: 
  Кюстендил

  Уведомяваме Ви, че със заповед № 18-7795-21.08.2020 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – ГР. КЮСТЕНДИЛ, на основание чл. 49а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на имот с идентификатор 32696.50.301 и сграда 32696.50.301.1 в махала „Рекалийска“, извън регулационния и кадастралния план на с. Илия, общ. Невестино, обл. Кюстендил, изработени по реда на чл. 35а от ЗКИР и приети с протокол № 22 от 23.07.2020 г.