Уведомления

 • Изходящ № 24-11687-27.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  ИВАН БОРИСОВ ДОБРЕВ ДО: ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДОБРЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-355638-07.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12132-19.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-11827-28.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  ЕЛЕОНОРА КРУМОВА ХРИСТОВА ХРИСТО ИВАНОВ СТОЕВ НАДЯ АНГЕЛОВА СИМЕОНОВА ЙОРДАНКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-238562-31.05.2019 г. от ТАНЯ ГЕНОВА ИЛИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.601.109 и 68134.601.110, находящи се в гр. София, район Подуяне, Столична община.

 • Изх. № 24-11857-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.06.2020
  До: 
  АНАТОЛИ БОГОМИЛОВ ПЕНЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ, 

 • Изх. № 24-11691-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  ЙОАНА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСИЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-93013-20.02.2020 г. от ВИЛХЕЛМИНА ЦВЕТАНОВА ПИРГОВ, КИРИЛ ИВАНОВ ПИРГОВ чрез упълномощено лице ПЕТЯ ДИМИТРОВА АРСОВА и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-49003-19.02.2020 г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 68134.1894.192, 68134.1894.191, 68134.1894.986, 68134.1894.887 и 68134.1894.862, район Витоша, Столична община.

 • Изходящ № 24-11757-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  TOTKA ЦАНКОВА СЪЛЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл.54, ал.4 от ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх№ 01-129692-11.03.2020 г. от Валентин Стойнев Тонев в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на имоти с идентификатори 53707.505.75 и 53707.505.156 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Орешак, общ. Троян, одобрена със заповед № РД-18-62 / 07.09.2009 г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София.

 • Изходящ № 24-11752-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА ФАСТОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл.54, ал.4 от ЗКИР  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх№ 01-129692-11.03.2020 г. от Валентин Стойнев Тонев в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на имоти с идентификатори 53707.505.75 и 53707.505.156 по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Орешак, общ. Троян, одобрена със заповед № РД-18-62 / 07.09.2009 г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София.

 • Изх. № 24-9753-28.04.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  До: ХАСАН АПТУЛА МЕХМЕД ЗЮРЯ ДУРАН ХАЛИЛ н-ци на МАРИЙКА САВОВА ПЕНЕВА н-ци на ЖЕЛЮ НИКОЛОВ ПЕНЕВ - Радка Желева Ценова - Снежана Свиленова Маринова
  Документи: 
  Публикация на: 
  Хасково

  Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Хасково, в изпълнение изискването на чл.56, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри Ви уведомява, че на основание чл.52, ал.2, чл.53, ал.1, т.1 и чл.53а от Закона за кадастъра и имотния регистър е извършено изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково по заявление вх.№ 01-44877-28.01.2020г.

 • Изх. № 24-11478-22.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.06.2020
  До: 
  АНИТА КРАСИМИРОВА МИТОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 01-422581-19.09.2019 г. от КРАСИМИР ДИМИТРОВ МИТОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за разделяна на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4088.10.1.7, като се нанася апартамент № 8 и апартамент № 9, ет. 2, вх. А, бл. 350, ж.к.