Уведомления

 • Изх. № 24-22409-18.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  СНЕЖИНА ГЕОРГИЕВА ЛАЛОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-350292-07.08.2020 г. от Милан Любомиров Миланов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради в поземлен имот с идентификатор 00357.5359.478, находящ се в гр. Нови Искър, район Нови Искър, Столична община.

 • Изходящ № 24-22414-18.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  РУЩИ МУТАЛИБОВ ИСМАИЛОВ ИВАНКА ГОРЯНОВА СТОЯНОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-226026-04.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6537-17.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-19596-17.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  Ивайло Софрониев Станев Обл. София, общ. Своге, гр. Своге До Николай Иванов Николов Общ. Видин, гр. Видин
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам повторно, че по повод подадено заявление с рег. № 01-348037-06.08.2020г. от Витанка Елефтерова Тончева чрез упълномощено лице Севастиян Емилов Ванков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на с. Кутово,  общ. Видин, обл. Видин за разделяне (делба) на поземлен имот с идентификатор 41263.18.5 находящи се в м. „ПАЗБИЩЕ“, с. Кутово, общ. Видин.

 • Изх. № 24-19586 -17.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  До Ивайло Софрониев Станев Обл. София, общ. Своге, гр. Своге До Николай Иванов Николов общ. Видин, гр. Видин
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме повторно, че по повод подадено заявление с рег. № 01-348002-06.08.2020г. от Витанка Елефтерова Тончева чрез упълномощено лице Севастиян Емилов Ванков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на с. Ивановци, общ. Видин, обл. Видин за разделяне (делба) на поземлен имот с идентификатор 32130.253.3 находящи се в м.

 • Изходящ № 24-22414-18.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  РУЩИ МУТАЛИБОВ ИСМАИЛОВ ИВАНКА ГОРЯНОВА СТОЯНОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-226026-04.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6537-17.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-19754-18.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  29.09.2020
  До: 
  Н-ЦИТЕ НА ИВАНКА ВЕЛИЗАРОВА БЕКИРОВА До Ивайло Недялков Бекиров гр. Пловдив До Райна Недялкова Бекирова гр. Пловдив
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме повторно, че по повод подадено заявление с рег. № 01-361623-13.08.2020г. от Валери Велизаров Илиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Видин, е започната процедура по изменение на кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на неурбанизираната територия на с. Косово,                  общ.

 • Изходящ № 24-19953-20.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2020
  До: 
  До Андрей Николаев Петров Общ.Своге, гр.Своге До Димитър Драгомиров Георгиев Общ.Столична, гр.София
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-162190-16.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7747-20.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-19956-20.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  05.10.2020
  До: 
  До н-ци на ПЕТЪР ПЕКОВ МАРКОВ /за имот 15415.22.9/ Марийка Вълкова Вълчевска Даниела Пекова Нешева Гр.Видин До н-ци на ЛОЗАНА МИТОВА СТЕФАНОВА /за имот 15415.22.10/ Лидия Митова Стефанова Пк 1330, гр.София До н-ци на ПЪРВАН НИКОЛОВ МИЛАНОВ /за имот 15415.22.13/ Цветана Йорданова Ценкова Пк 1000, гр.София, бул.“Витоша“ №137, ет.2, ап.3 До н-ци на ЖИВАНА НАЙДЕНОВА ЦАНОВА /за имот 15415.22.14/ Пламен Колев Койков Никола Стянова Карагьозов Пк 1806, Столична община До Лора Ивайлова Цанкова /за имоти 15415.275.4 и 15415.275.5/ Пк 1360, гр.София До СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДИЧЕВСКИ Пк 9000, гр.Варна
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-152486-06.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7748-20.08.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.