Уведомления

 • Изходящ № 24-11914-29.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.06.2020
  До: 
  ДИЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА До: ГЕНЧО НИКИФОРОВ КОСТОВ До: АЛИ АЛИЕВ КИМОВ До:Собствениците и/или носителите на други вещни права на самостоятелни обекти в сгради с идентификатор 67708.308.549.1 и 67708.308.549.2 (адм.адрес: гр.Смядово, ул.”Ришки проход” №20)
  Публикация на: 
  Шумен

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 и ал.10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-62112-05.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4544-29.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. Шумен, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-11863-28.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  ТОДОР ЛАЗАРОВ ПЕТКАНЧИН
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-28803-20.01.2020г. от Лъчезар Лазаров Петканчин чрез Александър Любомиров Арсов до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 02659.2191.210 с адрес: гр. Банкя, район „Банкя“, ул. “Тинтява“ №7.

 • Изх. No 24-11869-28.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОЛОВ ИВАНКА ИВАНОВА НИКОЛОВА ТАТЯНА СТЕФАНОВА ИВАНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-68445-10.02.2020г. от ИРЕНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.1386.2668.1, находяща се в гр. София, ж.к. „Надежда“, бл.144, район „Надежда“, Столична община.

   

 • Изходящ № 24-11820-28.05.2020 г

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  ДОНАЛ ВИНСЪНТ ОДЕА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-64560-06.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-2786-13.03.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-11826-28.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-322835-19.07.2019 г. от Столична община – район „Банкя“ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, засягащ поземлени имоти с идентификатори 02659.2191.709, 02659.2191.1466, 02659.2191.2831 и 02659.2191.2876, гр.

 • Изходящ № 24-11823-28.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОИМЕНОВ ИВАНКА СТОЯНОВА КАМБУРОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-227470-23.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-13583-30.12.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-11740-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  КРАСИМИР ВЕЛКОВ ЦАНОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-377008-27.11.2017 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за отказ № 18-2988-19.03.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-11736-27.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ГЮРОВА БРАЯН ПЕТРОВ МАРИНОВ МАРТИН ПЕТРОВ МАРИНОВ ДИМИТРИНА ИВАНОВА СТОЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-363307-13.08.2019 г. от НЕЛИ ГАВРАИЛОВА ДИМИТРОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04234.6916.163, район „Панчарево”, Столична община.