Уведомления

 • Изх. № 24-15274-03.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПЕТЪР СОТИРОВ ПЕТРОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-273234-29.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 52091.25.49,  находящ се в землището на с. Ново Кономлади, общ. Петрич.

 • Изх. № 24-15275-03.07.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.622.25.1.2
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег.  № 01-257778-19.06.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6016-02.07.2020 г. на Началника на СГКК - Благоевград, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ.

 • вх. № 09-14586-28.01.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  Георги Руменов Драков ул. „Казански“ 22, вх. А, ет. 4, ап. 45 гр. Стара Загора
  Публикация на: 
  Варна

  На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със заявления с вх.№ АУ 039370 АС/ 18.04.2019г. от Иван Георгиев Радев е създадено служебно заявление с вх.

 • Изх. № 24-15299-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  Г-Н КОСТАДИН СТЕФАНОВ КАРАКОСТОВ гр.Чепеларе, ул. Васил Дечев №97
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАКОСТОВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че по повод постъпили заявления вх. №01-214164-28.05.2020 г. и вх. № 01-170769-27.04.2020 г. от г-жа Лиляна Ангелова Кефилева и г-н Ангел Стефанов Каракостов, е започнато производство по отстраняване на непълнота и грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на град Чепеларе община Чепеларе.

 • Изх. №24-15279-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  Г-Н СТИВЪН ВАСИЛЕВ КЕХАЙОВ село Лъка, община Смолян
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕХАЙОВ,

            Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомява, че по постъпило  заявление вх. № 01-137712-18.03.2020 г. от Областно пътно управление - гр. Смолян е започнато производство по отстраняване на явна фактическа грешка в одобрените кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти на град Смолян, община Смолян.

 • Изходящ № 24-15313-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  Г-Н КРАСИМИР РУМЕНОВ АНГЕЛОВ гр. Мадан 4900, ул. Младост №12
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

 • Изх. № 24-15303-03.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  Г-Н ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ гр. Смолян, ул. Кокиче №22, вх.А, ет.3, ап.10
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

  Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпили заявления вх.№ 01-170284-27.04.2020 г. и №01-173265-29.04.2020 г. от  г-жа Величка Атанасова Миколова и г-жа Маргарита Атанасова Монро е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти (КККР) на село Арда община Смолян.

 • Изх. № 24-15341-03.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ХРИСТО МИТЕВ ИЛИЕВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-277594-01.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 04279.117.14,  находящ се в землището на гр. Благоевград, общ. Благоевград.