Уведомления

 • Изходящ № 20-41889-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  ДОЧО ИВАНОВ ДРЕНСКИ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ДРЕНСКИ,

 • Изходящ № 24-12805-10.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  ЛИЛИЯ СТОИЛОВА МИХАЙЛОВА
  Публикация на: 
  Перник

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 / чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-56733-03.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4864-10.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЕРНИК, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 20-42183-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  ДЕЛЯН МИНКОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 • Изходящ № 20-42180-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  ИВАН МИНКОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

 • Изходящ № 20-42178-02.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  МИНКО ИВАНОВ МИНКОВ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н МИНКОВ,

 • Изх.№ 22-144-02.07.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  МАРТИН ТОДОРОВ МАРИНОВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-113621-04.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал.

 • Изходящ № 24-15211-02.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  11.07.2020
  До: 
  ЮРИ ВАСИЛЕВ ТОРНЕВ
  Публикация на: 
  Софийска област

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-165928-22.04.2020г. от Иван Димитров Найденов до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Пирдоп, общ. Пирдоп, за поземлен имот с идентификатор 56407.500.3193, за които в КРНИ сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 • Изх. № 24-14719-29.06.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  н-ците ГАВРИЛ ЛАЗАРОВ ТАНЮРКОВ - ЗЛАТКО АСЕНОВ ЗЛАТКОВ гр. София, ж.к. „Западен парк“ № 87, вх. В, ет. 4, ап. 15 - АСЕНКА БОРИСОВА АСЕНОВА гр. София, ж.к. „Младост 2“ № 203, вх. 2, ет. 3, ап. 29 - АСЕНЧО ГАВРИЛОВ АСЕНОВ гр. София, ул. „Енос“ № 19, ет. 2, ап. 8 - ДРАГИНКА ЦВЕТКОВА ВЕЛКОВА и АНКА МИТОВА ТАЧЕВА Гр. Видин, ул. „Тунджа“ № 18А
  Публикация на: 
  Видин

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам ПОВТОРНО, че по повод постъпило заявление рег. № 01-19365-15.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-3967-05.05.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВИДИН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.