Уведомления

 • Изходящ № 24-22523-18.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2020
  До: 
  ОБЩИНА ВАРНА ГР.ВАРНА БУЛ.“ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ №43 РАДОСВЕТА ДИМИТРОВА ДИМОВА ГР.ВАРНА УЛ.“ЦИМЕРМАН“ №12, ЕТ.4, АП.9 НИКОЛАЙ ФИЛЧЕВ ДИМОВ ГР.ВАРНА УЛ.“ЦИМЕРМАН“ №12, ЕТ.4, АП.9 МАРИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА ГР.РАЗГРАД БУЛ.“БЪЛГАРИЯ“ №13, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.17 ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КАТРАНДЖИЕВ С.СПАСОВО, ОБЛ.ДОБРИЧ УЛ.“ПЕТА“ №4 АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ЧАКЪРОВ УЛ.“Д-Р ЛЮБЕН ПОПОВ“ №21, ЕТ.1, АП.1 РОСИЦА СТЕФАНОВА РУСЕНОВА ГР.ДОБРИЧ УЛ.“СИРМА ВОЙВОДА“ №10 ИЛИНА ПЕТКОВА ФРАЙ Ilina.frei@bluewin.ch АЛЕКСАНДРУ ГАИНА РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ РОМЕО ГЕОРГИЕВ ХУБЕНОВ ЧРЕЗ „КАДЕКС“ ООД ГР.ВАРНА УЛ.“ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ:№42, ВХ.Г, ЕТ.6, АП.79
  Публикация на: 
  Варна
 • Изх.№ 22-198-29.09.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  13.10.2020
  До: 
  ЕТ ВЕНКО - ВЕНКО ГЮЗЕЛЕВ
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-32850-25.01.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е постановен отказ изх. № 17-169-23.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх.№ 22-197-28.09.2020 г. По преписка: 01-309245-16.07.2020 г. ДО:

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  Изх.№ 22-197-28.09.2020 г. По преписка: 01-309245-16.07.2020 г.
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление наш вх. № 01-309245-16.07.2020 г., с което Тана Иванова Петрова, желаe да бъде променен кадастралния регистър към кадастралната карта /КК/ на гр. Бургас, по отношение на самостоятелен обект /апартамент/ с идентификатор 07079.602.81.1.46, записан в кадастралния регистър на Тотю Василев Шивачев с документ: Договор от 05.07.1984 г. на ОСН.

 • Изходящ № 24-23309-29.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  ВАНЯ ДИМИТРОВА СТОЯНОВА РАДОСТИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  Плевен

  Уважаема госпожо и господа,                   

 • Изх. № 24-23137-28.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  ТОДОР ГЕШЕВ ГЕШЕВ ИВАН ЯНАКИЕВ ДИМИТРОВ
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-224320-03.06.2020 г. от ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДИМОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 46721.3851.209, 46721.3851.331 и 46721.3851.916, находящи се в с.

 • Изх. № 24-23134-28.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  КАТИНА КАТЕРИНОВА ЛЮТОВА
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-396408-01.09.2020 г. от  СТИЛЯНА РАДКОВА КЛИНЧАРОВА чрез пълномощник адв.

 • Изходящ № 24-22980-25.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4  от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-166773-23.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6663-21.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-23197-28.09.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  06.10.2020
  До: 
  НАДЯ ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА ЙОРДАН ДИМИТРОВ МУХТАРОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-329075-27.07.2020 г. от Веселка Антонова Димитрова и Даниел Йотков Димитров, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2195.609, 02659.2195.610, 02659.2195.958, 02659.2195.961 и  02659.2195.2588, находящи се в гр.