Уведомления

 • Изх. No 24-11839-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  ВАСИЛКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-420134-18.09.2019 г. от Радослав Пешев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1506.2219, район „Искър“, Столична община.

 • Изходящ № 24-11937-29.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-459746-11.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1906-20.02.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. No 24-11940-29.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  БОРИС НИКОЛОВ СТАТЕЛОВ МАРГАРИТА ТОДОРОВА ЧАНЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-493371-31.10.2019 г.

 • Изх. № 24-11961-29.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  ЕВЕЛИН СИМЕОНОВ МОНЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-585811-30.12.2019г. от Магдалена Петрова Врингова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 02659.2195.706 с адрес: гр. Банкя, район „Банкя“, ул. “Стефан Стамболов“ №40.

 • Изх. № 24-11419-22.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН ДО: АНГЕЛ МИТЕВ БИДЖОВ ДО: ДАНАИЛ АСЕНОВ КОЛЕВ ДО: БОРЯНА АСЕНОВА ЙОРДАНОВА ДО: МОНЬО АСЕНОВ КОЛЕВ ДО: НАДЯ АСЕНОВА КОЛЕВА ДО: ИСУС АСЕНОВ АСЕНОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Сливен

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-185459-11.05.2020г. и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-96193-24.04.2020г. е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Нова Загора за недвижим имот с идентификатор 51809.506.4571, с адрес гр. Нова Загора, п.к. 8900, ул. ГЕРЕНСКА № 74, одобрена със заповед № РД-18-56/31.08.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изх. № 24-12093-01.06.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА ПАНТЕЛИН НИКОЛОВ КОВАЧЕВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-214722-29.05.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 16754.31.41, находящ се в землището на с. Горно Драглище, общ. Разлог.

 • Изходящ № 24-12044-01.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  До: н-ци на ПЕТЪР ЕВТИМОВ ЛАМБОВ ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕВТИМОВ гр. Елхово, ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ЛАМБОВ гр. Елхово,
  Документи: 
  Публикация на: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх. № 01-169469-27.04.2020 г. от ДИМИТЪР КОЛЕВ на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр. Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за имоти с идентификатори: 27382.500.1967, находящ се в гр. Елхово, ул.

 • Изх. № 24-11857-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  07.06.2020
  До: 
  АНАТОЛИ БОГОМИЛОВ ПЕНЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЕВ,