Уведомления

 • Изх.№ 22-126-28.05.2020 г. По преписка: 01-133391-13.03.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  ИВАНКА ВЕЛИКОВА ДИМОВА
  Документи: 
  Документи: 
  Публикация на: 
  Бургас

  С настоящото, на основание чл.18а, ал. 10 от АПК Ви уведомяваме, че в СГКК Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-133391-13.03.2020г. /наш/, подадено от МАРИЯН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ, с което желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 53045.502.453, 53045.502.454, 53045.502.455 и 53045.502.456, гр. Обзор, обл. Бургас. Предвижданията са да се променят границите между имотите на основание данни за УПИ IІ, кв.

 • Изх. № 22-127-29.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.06.2020
  До: 
  ПК НАРКООП
  Публикация на: 
  Бургас

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-42225-27.01.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1011-29.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Бургас, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-11998-01.06.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  16.06.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА / СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.623.269 И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.623.269.3
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал.

 • Изх. № 24-12033-01.06.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  НАТАЛИЯ ОГНЯНОВА БОГДАНОВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Кремена Манолева  заявление с рег. № 01-63462-06.02.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-3242-08.01.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Благоевград, общ. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006г. на ИД на АГКК.

 • Изх. № 24-11894-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ МИЦОВ
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-476938-22.10.2019 г.

 • Изх. No 24-11898-29.05.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  "ЕВРОГАЗКОМПАНИЯ" ООД ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ТОРОМАНОВ ВЕСКО ПЕТРОВ ЙОТОВ ВАСИЛ МИЛЕНОВ КЪНЕВ БОЖИДАР ИВАНОВ ГУДЕВ КАЛИН ГЕОРГИЕВ МЛАДЕНОВ НЕНО ХРИСТОВ ПЕТКОВ СВЕТОЗАР МИКОВ ЛАШОВСКИ МАРИНА ХРИСТОВА ЛАШОВСКА ГРЕТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА – КАРАБИБАР ДИАНА МОХАМЕД КАРАБИБАР РАМИ МОХАМЕД КАРАБИБАР
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод постъпило писмо с рег. № 07-3949-19.03.2019 г. и заявление рег. № 09-90204-14.10.2019 г. за отстраняване на допуснати непълноти и грешки в КККР за територията на район Лозенец, съгласно гаранционните клаузи по договор № КД-1-85 от 29.10.2014 г.

 • Изх. № 24-11884-28.05.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСИЕВА МАРИЯ ДЯНКОВА ЙОНЧЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

           На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-102485-26.02.2020 г.

 • Изх. № 24-11846-28.05.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  09.06.2020
  До: 
  СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА ГОЦЕВА
  Документи: 
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), че по повод заявление вх. № 01-65845-07.02.2020 г. от СМВ ПРОПЪРТИ АД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1007.1695, 68134.1007.1690, 68134.1007.1426, 68134.1007.515, район „Триадица”, Столична община.