Изходящ № 24-33008-03.12.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
ЛЮБОМИР САШЕВ ПАНЕВ ВЛАДИМИР САШЕВ ПАНЕВ МИРОСЛАВ САШЕВ ПАНЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10, във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам повторно, че по повод постъпило заявление рег. № 01-388618-28.08.2019 г.от СЕВДА РОМАНОВА ИБОВА и САЛИ ИБРАИМОВ ИБОВ, чрез ИБРАИМ САЛИМОВ ИБОВ, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11660-06.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ПЛЕВЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Славяново за поземлени имоти с идентификатори 67088.701.1291, 67088.701.1291.1, 67088.701.1291.2, 67088.701.1291.3, 67088.701.1291.4, 67088.701.1291.5, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - Плевен и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11660-06.11.2019г. на началника на СГКК - Плевен и скицата – проект към нея.

Приложение: Копие от заповед № 18-11660-06.11.2019 г.

 

                                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                     / инж. Боряна Иванова /

                 Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:03.12.2019г.