Изходящ № 24-32765-02.12.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
ЕЛТА 90 М ООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-335585-26.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9572-16.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Нови Искър за поземлен имот с идентификатор 00357.5061.91, поземлен имот с идентификатор 00357.5362.89, поземлен имот с идентификатор 00357.5362.112, поземлен имот с идентификатор 00357.5362.893, състоящо се в нанасяне на северната и южната граница на УПИ I-793,893 – за ЖС и общ. Обсл., кв.39А по плана на гр. Нови Искър, м. „кв.Славовци“.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Приложение: Заповед № 18-9572-16.09.2019 г.

                                     ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                              / инж.Д.Петкова/

                                                                            / със Заповед №18-12421/26.11.2019г./

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:03.12.2019г.