Изходящ № 24-32757-02.12.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
РАДА ЧАВДАРОВА ТОТЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 3 и във връзка с чл. 26, ал. 1  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)   Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-444172 / 03.10.2019 г. от ДАРИНА ВЛАДИМИРОВА ИЛИЕВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Ловеч, е стартирана процедура по изменение на поземлен имот с идентификатор 21823.262.968 , по кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Дойренци , общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-50/20.03.2008г. издадена от изпълнителен директор на АГКК – гр. София. Съгласно §1, т. 13 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) сте заинтересована страна в настоящото изменение.

В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението в сградата на СГКК – гр. Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4 и да изразите съгласие или възражение по отношение на изработената преписка от правоспособно лице по смисъла на ЗКИР.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК – гр. Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография  и кадастър.

 

           НАЧАЛНИК СГКК – гр. Ловеч: .............................

                    / инж. МИХАИЛ КИРОВ/

 

Дата на поставяне на таблото: 02.12.2019 г.                       

Дата на сваляне от таблото: 10.12.2019 г.                       

Длъжностно лице: инж. Полина Тодорова – ст. Експерт „СПК” .....................

                          (име, фамилия, длъжност; подпис)