Изходящ № 24-32749-29.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
МУСТАФА ЮСЕИН АПТИОГЛУ До: ГЕНАДИ ДИМИТРОВ ГИНЕВ До: АЛИ АЛИ ЮСЕИН До: Наследници на ХАСАН ЮСЕИН АПТИ До: Наследници на МУСТАФА ХАЛИЛ МЕХМЕД До: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

На основание чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК и чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-428534-24.09.2019г., подадено на основание чл. 35а, ал.2 от ЗКИР, e издадена заповед № 18-12601-29.11.2019 г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр.Хасково за открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на поземлен имот с площ от 2578 м2, находящ се в урбанизираната територия (строителни граници) на село ПАШКУЛ, ЕКАТТЕ 55628, община ИВАЙЛОВГРАД, област ХАСКОВО

 

Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е инж. Генади Димитров Гинев, вписано в регистъра по чл.12, т.7 от ЗКИР въз основа на заповед № 300-2-108 / 11.11.2004г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

Приложение:

-        Копие на Заповед № 18-12601-29.11.2019 г.

 

                                                        Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                               / инж.Валентина Трайкова /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 02.12.2019г.

 

Дата на сваляне от таблото:

17.12.2019