Изходящ № 24-32741-29.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
ДО „ПРОЛЕТ-92“ ООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-409735-11.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11210-28.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за имот с идентификатор 68134.8705.12, състоящо се в нанасяне на сгради с проектни идентификаотори 68134.8705.12.7 и 68134.8705.12.8.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Заповед № 18-11210-28.10.2019 г., копие на скица-проект

 

                                           НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                           / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:02.12.2019г.