Изходящ № 24-32688-29.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
ЕЛЕОНОРА КРАСИМИРОВА ЛАЗАРОВА ВЕСЕЛИН АНТОНОВ КРЪСТАНОВ СИЛВИЯ АНТОНОВА БОРИСОВА РУМЯНА ПАВЛОВА ПАТЕРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-186113-24.04.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10486-09.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за сгради с идентификатори 68134.1383.511.5, 68134.1383.511.6 и 68134.1383.511.7, състоящо се в нанасяне на сграда с проектен идентификатор 68134.1383.511.8 с цел отразяване на верните й граници и се извършва въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-10486-09.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 03.12.2019 г.