Изходящ № 24-32566-28.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
ДО: БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ БОГДАНОВ ИВАНЕТА СТЕФАНОВА БОГДАНОВА СОНЯ ДИМИТРОВА ХАФМАН КРАСИМИР ДИМИТРОВ КОСТОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-493465-31.10.2019 г., е издадена заповед № 18-12499-28.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за поземлени имоти с идентификатори 83510.666.334 и 83510.666.335, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12499-28.11.2019 г. на началника на СГКК - гр. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-12499-28.11.2019 г.

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                              / инж. М. Миланов Заповед №ЧР-31-29/12.07.2019 г. /