Изходящ № 24-32551-28.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
ХАТЧЕ САЛИЕВА САЛИМОВА НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ЯСЕНОВ ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-455219-09.10.2019 г., е издадена заповед № 18-12492-28.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Велики Преслав за поземлени имоти с идентификатори 58222.495.677 и 58222.495.2356, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-12492-28.11.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-12492-28.11.2019 г.

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                              / инж. М. Миланов Заповед №ЧР-31-29/12.07.2019 г. /