Изходящ № 24-32517-27.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
ДО ВЕЛИН КОСТАДИНОВ ВЕЛИКОВ гр. Добрич, ПК 9300 жк. „Дружба“ бл.26, вх.Г, ет.3, ап.8
Документи: 
Публикация на:: 
Добрич

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-367965-15.08.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10993-22.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ДОБРИЧ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Добрич за сграда с идентификатор 72624.605.133.2 състоящо се в нанасяне на самостоятелни обекти с идентификатори 72624.605.133.2.1, 72624.605.133.2.2  и 72624.605.133.2.3.

Изменението засяга сграда с идентификатор 72624.605.133.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

В двуседмичен срок, считано от датата на поставяна  на уведомлението на таблото в приемната на СГКК – Добрич и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10993-22.10.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ДОБРИЧ и схемите – проект към нея.

Приложение: Заповед № 18-10993-22.10.2019 г.

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК : 28.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото и от електронната страница на АГКК: 12.12.2019г.

                                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ДОБРИЧ:…………………

                                                                                                                        / инж.Веселин Атанасов /