Изходящ № 24-32515-27.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2019
ВЕНEТА БЛАГОЕВА ПАВЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-300667-08.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10720-15.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.4361.332, поземлен имот с идентификатор 68134.4361.451, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4361.451, съгласно Решение № 00148 от 13.09.2011 г. на ОСЗ Овча купел, влязло в сила на 17.10.2011 г. и по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-10720-15.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

 

Началник на СГКК – гр. СОФИЯ: ….…………………

/ инж.Д.Величков /

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 29.11.2019 г.