Уведомления

 • Изходящ № 24-16094-10.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ГРИГОРОВА ГР. СОФИЯ, П.К. 1421 НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ДОНЕВСКА ГР. ПЛЕВЕН, П.К. 5800
  Публикация на: 
  Ловеч

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Възражение вх. № 02-186-19.02.2020 г. и на основание чл. 54, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е започнато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлени имоти с идентификатори 36511.700.538, 36511.700.539 и 36511.700.537 с адрес: гр. (с.) Карлуково, община Луковит, област Ловеч, одобрена със заповед № РД-18-857 / 11.12.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

 • Изходящ № 20-43851-09.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  Г-ЖА МИЛКА ПЕТРОВА БЕЛЯРСКА-ЛАЗАРОВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА БЕЛЯРСКА-ЛАЗАРОВА,

 • Изходящ № 20-43838-09.07.2020 ДО Г-

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  РАДОСВЕТА ИВАНОВА СТРАТИЕВА
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМА Г-ЖА СТРАТИЕВА,

 • Изходящ № 20-43837-09.07.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  МИНКО ИВАНОВ РУСКОВ
  Публикация на: 
  Ловеч

  УВАЖАЕМИ Г-Н РУСКОВ,

 • Изходящ № 24-13222-15.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2020
  До: 
  МАРИЯ ПРОДАНОВА ДИМТРОВА ГР. ТЪРГОВИШЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.48 ВХ.В ЕТ. 4 АП.11
  Публикация на: 
  Търговище

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-572750-16.12.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5021-15.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ТЪРГОВИЩЕ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-13184-15.06.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ГР. ОМУРТАГ УЛ. „ТЪРНОВСКА“ №21
  Публикация на: 
  Търговище

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-215419-29.05.2020г. от  Славейко Александров до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на неурабанизираните територии на землище с. Тъпчилещово, общ. Омуртаг за поземлен имот с идентификатор 73609.18.43 с адрес с. Тъпчилещово, местност Малча.

 • Изх. № 24-13202-15.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.07.2020
  До: 
  АЙЛИН АЛИЕВА ГР. ОМУРАГ УЛ. „ВОЛГА“ №102 ВХ.А ЕТ.3 АНДРИАНА ЛЮЦКАНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” №7 ВХ.В ЕТ.5 АП.14 ЯШАР САДКЪ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ПИРИН ПЛАНИНА” №2 КРАСИМИР КЕРЧЧЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „САВА ГЕРЕНОВ” №8 ВХ.А ЕТ.3 АП.8 НЕЖДЕТ ИСМАИЛ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „СКОПИЕ” №18 ЕТ.5
  Публикация на: 
  Търговище

     На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-201468-20.05.2020г. от „АБВ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за поземлени имоти с идентификатори от 73626.89.443 до 73626.89.463, с адрес гр. Търговище, местност „Гиньов кладенец“.

 • Изходящ № 24-13356-16.06.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.07.2020
  До: 
  ДОНКА АНГЕЛОВА ТЕРЗИЙСКА БУЛ. „23-ТИ ПЕХ. ШИПЧЕНСКИ ПОЛК“ № 64, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 12 ГР. КАЗАНЛЪК
  Публикация на: 
  Стара Загора

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-204691-22.05.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5091-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СТАРА ЗАГОРА, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.