Изходящ № 24-32494-27.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
14.12.2019
НЕЗАБРАВКА СЪЙКОВА ЦОНЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-215411-16.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10425-08.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.4328.7811 и 68134.4328.7813, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4328.9269 в съответствие с границите на УПИ XXI-13, кв. 78, по плана на м. "кв. Горна баня", одобрен със заповед № РД-50-307/20.04.1995 г., по представени документи за собственост и проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-10425-08.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 29.11.2019 г.