Изходящ № 24-32293-26.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
ДО: РОСИЦА ЙОРДАНОВА МАДЖИРОВА ДО: ВАСИЛКА ХРИСТОВА ДОНЧЕВА ДО: БИСЕР АНГЕЛОВ ТЕРКОВ ДО: АННА АЛЕКСАНДРОВА СТАНЧЕВА-КУЦИДИМОВА ДО: ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ ГЕВРЕНОВ ДО: ВОЛОДЯ НАНОВ ЙОТОВ ДО: КАЛИНА ТОДОРОВА КЕЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-225536-23.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10151-01.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1001.793, поземлен имот с идентификатор 68134.1001.808, поземлен имот с идентификатор 68134.1001.811, поземлен имот с идентификатор 68134.1001.819, поземлен имот с идентификатор 68134.1001.793, поземлен имот с идентификатор 68134.1001.808, поземлен имот с идентификатор 68134.1001.811, състоящо се в Коригират се границите на поземлен имот с идентификатор 68134.1001.811 в съответствие с границите на УПИ VI-7,8, кв. 322 по предходен регулационен план, одобрен със заповед № 303/1971 г.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10151-01.10.2019 г. на началника на СГКК - София и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-10151-01.10.2019 г., копие на скица-проект

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 28.11.2019 г.