Изходящ № 24-32291-26.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
13.12.2019
ДО ВЕСЕЛИН ЛАТИНОВ ВЕСЕЛИНОВ ЗДРАВКА ЛАТИНОВА ВЕСЕЛИНОВА ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-343742-31.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10528-09.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1607.3428, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.5610, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.5611, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7032, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7131, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7132, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7134, състоящо се в: Нанасят се поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7138, съответстващ на УПИ III-3428, кв. 9, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7140, съответстващ на УПИ VII-за траф., кв. 8, поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7139, съответстващ на УПИ VIII-за ЖС, кв. 8 и поземлен имот с идентификатор 68134.1607.7141, съответстващ на имот-за второстепенна улица съгласно одобрения и влязъл в сила ПУП по чл. 16 от ЗУТ на м. „Малинова долина части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“, одобрен с решение № 696 по протокол№ 114/19.07.2007 г. на СОС, поправка на ОФГ на СОС с решение № 851 по протокол № 117/13.09.2007 г . Заличават се поземлени имоти с идентификатори 68134.1607.7131 и 68134.1607.7132, нанесени върху имотите от ПУП в изпълнение на съдебно решение

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

В 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на уведомлението на таблото в приемната на СГКК - София и публикуването му на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-10528-09.10.2019 г. на началника на СГКК - София и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-10528-09.10.2019 г., копие на скица-проект

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 28.11.2019 г.