Изходящ № 24-32185-25.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
12.12.2019
ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ КОЛАРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-287724-30.07.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10463-09.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр. СОФИЯ, за отказ на изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлени имоти с идентификатори 68134.1610.313, 68134.1610.314 и 68134.1610.315, състоящо се в нанасяне на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1610.6204 в съответствие с границите на ПИ 3486 по кадастрален план изработен 1950, съгласно Решение № 4661 от 29.11.1993 г. на Поземлена комисия Витоша, по скица - проект № 15-22684-14.01.2019 г., и по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-10463-09.10.2019 г., копие на скица-проект.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

 инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 27.11.2019 г.