Изходящ № 24-31390-15.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
18.12.2019
ДОРА ДИМИТРОВА МОМЧЕВА ДО МИЛЧО СТОЯНОВ БОГОВСКИ – наследници: 1. СТЕФКА ПЕЕВА БОГОВСКА Адрес: Област Смолян, община Смолян, с. Петково 2. ЛИДИЯ МИЛЧЕВА БОГОВСКА Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, бул. Беломорски № 54, вх. А, ет. 7, ап. 16 3. СТЕФКА СТОЯНОВА БОГОВСКА Адрес: Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, бул. Източен № 3, ет. 4, ап. 10
Документи: 
Публикация на:: 
Кърджали

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОРА ДИМИТРОВА МОМЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФКА ПЕЕВА БОГОВСКА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛИДИЯ МИЛЧЕВА БОГОВСКА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТЕФКА СТОЯНОВА БОГОВСКА,

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-433448-26.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-12027-15.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Кърджали за поземлен имот с идентификатор 40909.103.219 и сграда с идентификатор 40909.103.219.1, състоящо се в отстраняване на непълнота и грешка в КККР, представляваща отразяване на остатък от поземлен имот, описан в документи за собственост - Нотариален акт № 13 том I дело 26 от 15.03.1963г., издаден от Районен съд – Кърджали и Нотариален акт № 292 том I дело 560 от 03.12.1971г., издаден от Районен съд - Кърджали.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с одобреното със Заповед № 18-12027-15.11.2019 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ и скицата – проект към нея, изменение на КККР на гр. Кърджали, община Кърджали.

 

Приложение: Заповед № 18-12027-15.11.2019 г.

 

 

                                             НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…….…………………

                                                                                                                         / инж. С. Зафирова /

 

 

Дата на поставяне на таблото:03.12.2019 г.

Дата на сваляне от таблото:17.12.2019 г.