Изходящ № 24-30542-06.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2019
ДО: ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ВЕНЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-278044-24.06.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9788-20.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Лозен за поземлени имоти с идентификатори 44063.6227.369, 44063.6227.370, 44063.6227.3558,  44063.6227.3784, състоящо се в нанасяне на югозападната и североизточната граници на поземлен имот с идентификатор 44063.6227.3558, по скица-проект № 15-592857-02.07.2019 г., в съответствие с югозападната и североизточната граници на УПИ IX-366, кв. 47 по действащ регулационен план на с. Лозен, одобрен със заповед № РД-09-129/21.05.1991 г., съгласно представен документ за собственост нотариален акт № 65/18.09.2017 г., по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложения: Копие на заповед № 18-9788-20.09.2019 г., копие на скица-проект.

 

                                         НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:……....................……………

                                                                                                 /ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ/

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.11.2019 г.

Изготвил: инж. Д. Петкова