Изходящ № 24-30541-06.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2019
ДО ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РУСКОВ ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ РУСКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-226212-23.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9791-20.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за сгради в поземлен имот с идентификатор 68134.4339.316, състоящо се в нанасяне на 5 броя сгради в поземлен имот с идентификатор 68134.4339.316, находящ се в район „Овча купел“, ул. „Чуката“ № 1, съгласно извършено геодезическо заснемане на място и представени документи за собственост, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

 В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложения: Копие на заповед № 18-9791-20.09.2019 г., копие на скица-проект.

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:……………..........……

                                                                                             / ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ/

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.11.2019 г.

 Изготвил: инж. Д. Петкова