Изходящ № 24-30533-06.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
ДО ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА БРАТОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-294192-03.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9408-11.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Нови Искър за поземлен имот с идентификатор 00357.5360.131, поземлен имот с идентификатор 00357.5360.155, поземлен имот с идентификатор 00357.5360.164, поземлен имот с идентификатор 00357.5360.131, състоящо се в нанасяне западната и източната граница на поземлен имот с идентификатор 00357.5360.131 в съответствие с границите на УПИ XXIX-131, кв. 235 по регулационния план на м.“с. Александър Войков“, последно изменен със Заповед № РД-16-339/20.10.1993 г., съгласно проект на правоспособно лице по ЗКИР и приложени документи за собственост.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-9408-11.09.2019 г., копие на скица-проект.

 

                             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.11.2019г.