Изходящ № 24-30519-06.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
ДО: ДЪРЖАВАТА, чрез МРРБ - АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" На Ваши изх. № 24-00-148/12.07.2019 г. и изх. № 24-00-224/02.10.2019 г. ДО: ДЪРЖАВАТА, чрез МЗХГ - "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ГР.СМОЛЯН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА" На Ваш изх. № 4611/11.07.2019 г. ДО ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ДО: КАСИМ ЕМИНОВ МУСТАФОВ - наследници ДО: ХЮСНЮ ХАЛИЛОВ ЕМИНОВ – наследници 1. РАЙНА МАРИНОВА САПУНДЖИЕВА Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Жинзифово, ул. “Райко Жинзифов“ № 12 2. КРЕМЕН МАРИНОВ ВЕЛИНОВ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Жинзифово, ул. “Райко Жинзифов“ № 12 3. ХАБИБЕ ЮСЕИН АЛИ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Широко поле, ул. “Родопи“ № 68 4. ХЮСНИ ЮСЕИН АЛИ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Глухар, ул. “Първи май“ № 12 5. ХАЙРИЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Глухар, ул. “Първи май“ № 12 6. АЛИ ЮСЕИН ХАЛИЛ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Глухар, ул. “Първи май“ № 12 7. ЯРОСЛАВ ИЛИЕВ ЯРОСЛАВОВ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Широко поле, ул. „Бор“ № 7 8. ЕРОЛ ИДРИЗ ХЮСНИ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Широко поле, ул. „Бор“ № 7 9. НЕБИЕ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ Адрес: област Кърджали, община Кърджали с. Висока поляна № 151
Публикация на:: 
Кърджали

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАСАН АЗИС–КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ – ДИРЕКТОР НА ТП ДЛС „ЖЕНДА“ ГР. КЪРДЖАЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИНЖ. ИВАН ГАВАЗОВ, ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАСИМ ЕМИНОВ МУСТАФОВ – наследници,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЙНА МАРИНОВА САПУНДЖИЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЕМЕН МАРИНОВ ВЕЛИНОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАБИБЕ ЮСЕИН АЛИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХЮСНИ ЮСЕИН АЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХАЙРИЕ ЮСЕИН ХАЛИЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АЛИ ЮСЕИН ХАЛИЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯРОСЛАВ ИЛИЕВ ЯРОСЛАВОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЕРОЛ ИДРИЗ ХЮСНИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕБИЕ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ

 

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-453039-08.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11656-06.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. КЪРДЖАЛИ, с която е одобрено изменението на кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти на с. Скалище, с. Широко поле за поземлени имоти с идентификатори 66740.18.19, 66740.23.3, 83315.500.15, 83315.500.17 и 83315.501.58, състоящо се в отстраняване на явна фактическа грешка в границите на поземлени имоти с идентификатори 66740.18.19, 66740.23.3, 83315.500.15, 83315.500.17 и 83315.501.58, находящи се извън урбанизираната територия на с. Скалище и с. Широко поле и представляваща отразяване в КККР на липсващ участък от републикански път III-507 “Кърджали – Мост - Манастир“, от км 0+055 до км 26+109, извършеното разделяне на засегнатите поземлени имоти с идентификатори 66740.18.19, 66740.23.3, 83315.500.15, 83315.500.17 и 83315.501.58, съгласно геодезическото измерване.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с одобреното със Заповед № 18-11656-06.11.2019 г. на началника на СГКК - ГР. КЪРДЖАЛИ и скиците – проекти към нея, изменение на КККР на с. Скалище и с. Широко поле, община Кърджали.

 

Приложение: Заповед № 18-11656-06.11.2019 г.

 

 

 

                                                                                                       НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ:…………………

                                                                                                                                                                                    / инж. С. Зафирова /

 

Дата на поставяне на таблото: 08.11.2019 г.