Изходящ № 24-30410-06.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТАНОВА КАТРАНДЖИЕВА ДИМО ТОНЕВ КАТРАНДЖИЕВ МАРИЯ БОРИСОВА СТОИЛОВА ЛИЛИЯ ПЕТРОВА КОНСТАНТИНОВА ЕВГЕНИ ИВАНОВ САВОВ ЗДРАВКА ИВАНОВА ШУЛЕКОВА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ХАДЖИПЕТРОВ ИВАН ЦОНЕВ ИВАНОВ ЕЛОНА ВЛАДИМИРОВА ВЛАХОВА МАРУСЯ ИВАНОВА МИШАЙКОВА ЕНЧО ИЛИЕВ ЕНЧЕВ ДИАНА ЯНЕВА СОТИРОВА РУМЯНКА ПЕТРОВА НИНКОВА ИВАН ГЕОРГИЕВ СИЛЯМОВ ЙОРДАН СТОЯНОВ НИКОВ МАРИЙКА ДИМИТРОВА НИКОВА МИЛЕН БУДЬОНИЕВ МАРКОВ НАДЕЖДА НИКОЛОВА ХАЙВЕРОВА ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА СМАТРАКАЛЕВА ЮРИЯ ИВАНОВА СМАТРАКАЛЕВА ЧЕНКО ХРИСТОВ ЧЕНКОВ ХРИСТО ЧЕНКОВ ЧЕНКОВ ХАНС ЧЕНКОВ ЧЕНКОВ ВЕЛИКА АТАНАСОВА САРАЙДАРОВА – ЧЕНКОВА ШИНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА АНГЕЛИНА МЛАДЕНОВА НИНКОВА РОЗА ПЕТРОВА ЦЕНКОВА ИВАН ЙОРДАНОВ САВОВ КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ ЧАВДАРОВ НИКОЛАЙ НЕСТОРОВ ГРОЗЕВ НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА ФИЛИПОВА РОЗА КРЪСТЕВА РАДЕВА НИКОЛАЙ ИВАНОВ РАДЕВ АНТОАНЕТА РАДЕВА РОЗАЛИЯ НИКОЛАЕВА РАДЕВА СТЕФАН ВЕЛИКОВ КРУШЕВ ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА СТАМАТОВА ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПЕХЛИВАНОВ ПЕТЪР ВЕЛИЧКОВ АНДОНОВ ИВАЙЛО МЕТОДИЕВ ГРИГОРОВ ВИКТОРИЯ БРАНИМИРОВА ТЕРЗИЙСКА ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ЦЕРОВСКИ МИРОСЛАВ ЛЮДМИЛОВ АСЕНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-328691-27.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7225-10.07.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.104.20, 68134.104.20.2, 68134.104.20.2.1, 68134.104.20.2.3, 68134.104.20.2.4, 68134.104.20.2.5, 68134.104.20.2.6, 68134.104.20.2.7, 68134.104.20.2.8, 68134.104.20.2.9, 68134.104.20.2.10, 68134.104.20.2.11, 68134.104.20.2.12, 68134.104.20.2.13, 68134.104.20.2.14, 68134.104.20.2.15, 68134.104.20.2.16, 68134.104.20.2.17, 68134.104.20.2.18, 68134.104.20.2.19, 68134.104.20.2.20, 68134.104.20.2.21, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-7225-10.07.2019 г.
2.  Копие на скица-проект

 

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

 

 Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.11.2019.г.