Изходящ № 24-30379 -06.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2019
ИВО ХРИСТОВ ЛИЛКИН
Публикация на:: 
Видин

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 53а, т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с рег. № 01-266322-18.06.2019г. е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на неурбанизираната територия на с. Крачимир за имот 39606.8.142  и 39606.6.159 с адрес: с. Крачимир, м. „Немия“, община Белоградчик, област Видин, състоящо се в нанасяне на имоти в 39606.8.155; 39606.8.156; 39606.8.157; 39606.8.160; 39606.8.161 и 39606.8.162     по КККР на с. Крачимир, общ. Белоградчик, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на настоящето уведомление на таблото в приемната на СГКК-Видин, находяща се на адрес гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 71, ет.1; на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/  София, с адрес: www.cadastre.bg се предоставя възможност за запознаване с издадената скица-проект.

 

Приложение: Скица-проект № 15-674085-25.07.2019г. – 1бр.

 

 

 

 

 

                                                                        НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ВИДИН:……………………………

                                                                                                                                                                    / инж. Владимир Гергов /

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 06.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 20.11.2019г.