Изходящ № 24-30372-06.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2019
ДО АСЕН ЕВСТАТИЕВ ЖЕЛЕЗАРОВ ИЛИЯН ЕВСТАТИЕВ ЖЕЛЕЗАРОВ ЕМИЛ ХАРИТОНОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-239196-31.05.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-8931-28.08.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.45.1.13, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.45.1.14, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.45.1.19.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на Заповед № 18-8931-28.08.2019 г.

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 08.11.2019