Изходящ № 24-30323-05.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2019
ДО: „ВАКУУММЕТ“ АД ДО: КОНСТАНТИН СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл.61, ал.1 и във връзка с чл. 18a, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-313796-15.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9748-20.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Нови Искър за сграда с идентификатор 00357.5350.16.1, сграда с идентификатор 00357.5350.16.1, състоящо се в изменение границите на обекта в КККР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Приложение: Заповед № 18-9748-20.09.2019 г.

Копие на скица-проект № 15-742866-14.08.2019 г.

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК:06.11.2019г.

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                   / инж.Д. Величков /