Изходящ № 24-30241-05.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2019
ДО БЕРНАРД ЙОХАНЕС ТОБИШ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-49325-05.02.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед № 18-11475-04.11.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е отказано изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1001.486.1.18, 68134.1001.486.1.19, 68134.1001.487.1.14, 68134.1001.487.1.15, 68134.1001.487.1.16 и 68134.1001.487.1.17, състоящо се в заличаването им и нанасяне на схема на самостоятелен обект с проектен идентификатор 68134.1001.486.1.20 по схема-проект № 15-244365-20.03.2019 г. в съответствие с констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, съставен на основание чл. 587, ал. 1 от АПК и се извършва въз основа на проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

Приложения: Копие на заповед № 18-11475-04.11.2019 г., копие на схема-проект.

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 07.11.2019 г.