Изходящ № 24-30156-04.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2019
ЙОАННА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА До: ЯСЕН МИХАЙЛОВ АБАДЖИЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 61, ал. 1 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-319157-17.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9973-27.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - СОФИЙСКА ОБЛАСТ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Алдомировци за поземлен имот с идентификатор 00223.500.451.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-9973-27.09.2019 г. на началника на СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-9973-27.09.2019 г.

 

Дата на поставяне на таблото: 06.11.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2019 г.

 

                                              НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………

                                                                                                                  / инж.Светломира Славова /