Изходящ № 24-30152-04.11.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
До: ИВАН СТОЯНОВ ДОЙЧЕВ Гр. Сливен, кв. „Дружба“ № 23, вх. Г ет. 4, ап. 9 До: ЕЛКА КУНЕВА ИВАНОВА гр. Нова Загора, ул. "Димитър Благоев" № 12, вх. А, ет. 3, ап. 7
Документи: 
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-424039-19.09.2019 г., подадено от СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЙЧЕВ чрез адв. ТОДОР ВЛАДИМИРОВ РАХНЕВ на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на гр.Стралджа на основание чл.51, ал.1, т.1, ал.3, ал.5, чл.52, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗКИР  в поземлени имоти с идентификатори 69660.340.54 находящ се в гр. Стралджа, м.ГЪСТИТЕ МОГИЛИ, и 69660.410.11,  находящ се в гр. Стралджа, м.ТАРАЛЕЖКИ ЛОКВИ.

 

Изменението на КККР  е въз основа на проект от „ЯМБОЛСКИ КАДАСТЪР” ЕООД, с правоспособно лице инж.Дженко Дженков, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-71/13.08.2008г. на АГКК гр.София, приложен към заявление с вх. № 01-275005-21.06.2019 г., и представен вписан акт от Служба по вписване по реда на чл. 86, ал. 1 и се състои в делба на ПИ 69660.340.54 и нанасяне на три нови имота с нови идентификатори и вписване на данни за собственост в КРНИ,

-          Имот  69660.340.1899

с площ 5998 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: ЕЛКА КУНЕВА ИВАНОВА

с документ за собственост:

Договор за делба от 30.08.2019 г., вх. рег. 5324, том 4, изд. СВ гр. Ямбол,

-          Имот  69660.340.1900

с площ 5000 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЙЧЕВ

с документ за собственост:

Договор за делба от 30.08.2019 г., вх. рег. 5324, том 4, изд. СВ гр. Ямбол,

-          Имот  69660.340.1901

с площ 8998 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА

с документ за собственост:

Договор за делба от 30.08.2019 г., вх. рег. 5324, том 4, изд. СВ гр. Ямбол,

 

Изменението на КККР  е въз основа на проект от „ЯМБОЛСКИ КАДАСТЪР” ЕООД, с правоспособно лице инж.Дженко Дженков, вписан в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР със заповед № РД-15-71/13.08.2008г. на АГКК гр.София, приложен към заявление с вх. № 01-275019-21.06.2019 г., и представен вписан акт от Служба по вписване по реда на чл. 86, ал. 1 и се състои в делба на ПИ 69660.410.11 и нанасяне на два нови имота с нови идентификатори и вписване на данни за собственост в КРНИ,

-          Имот  69660.410.783

с площ 4500 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: ИВАН СТОЯНОВ ДОЙЧЕВ

с документ за собственост:

Договор за делба от 30.08.2019 г., вх. рег. 5324, том 4, изд. СВ гр. Ямбол,

-          Имот  69660.410.784

с площ 9298 кв.м.;

с начин за трайно ползване: Нива

собственик: СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЙЧЕВ

с документ за собственост:

Договор за делба от 30.08.2019 г., вх. рег. 5324, том 4, изд. СВ гр. Ямбол,

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

                                                                        Началник на СГКК - гр. ЯМБОЛ:.……………......……............

                                                                                                                                           /инж. Р. Христова/

 

 

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 06.11.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 21.11.2019 г.