Изходящ № 24-30148-04.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО: МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА НИКОЛА ХРИСТОВ ГРЪБЛЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-323815-19.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-9930-26.09.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Панчарево за поземлени имоти с идентификатори 55419.6702.15, 55419.6702.17, 55419.6702.718, 55419.6702.3202 и сгради с идентификатори 55419.6702.3202.1, 55419.6702.3202.2, състоящо се в нанасяне на източната, западната и северната граници на поземлен имот с идентификатор 55419.6702.3202 и коригиране на границите на сгради с идентификатори 55419.6702.3202.1 и 55419.6702.3202.2, по скица-проект № 15-743002-14.08.2019 г., в съответствие с източната, западната и част от северната граници на УПИ XIII-16, кв. 21 по действащ регулационен план на с. Панчарево, съгласно представени документи за собственост, по проект на правоспособно лице по ЗКИР.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложения: Копие на заповед № 18-9930-26.09.2019 г., копие на скица-проект.

 

                                                                   НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото и публикуване на електронната страница на АГКК: 05.11.2019

Изготвил: инж. Д. Петкова