Изходящ № 24-30087-04.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО ДИАНА БЛАГОЕВА КОСТОВА-БАЧЕВА КРАСИМИР БЛАГОЕВ КОСТОВ МИЛЧО ПЕТРОВ ДИМОВ ДИАНА ИЛИЕВА ДИМОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-482800-24.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11467-04.11.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Шумен за сграда с идентификатор 83510.660.234.3.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

В двуседмичен срок, считано от датата на получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете със Заповед № 18-11467-04.11.2019 г. на началника на СГКК - ГР. ШУМЕН и скицата – проект към нея.

 

Приложение: Заповед № 18-11467-04.11.2019 г.

 

                                                                 НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                      / инж. М. Миланов Заповед №ЧР-31-29/12.07.2019 г. /