Изходящ № 24-30077-01.11.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
До: СНЕЖИНА СТОЯНОВА ЙОРДАНОВА До: ЮЛИЯН ВЕНЕЛИНОВ ЙОВКОВ До: КИРИЛ СТОЯНОВ КИРИЛОВ До: ЙОРДАН СТОЯНОВ КИРИЛОВ До: н-ци на ЙОРДАН АТАНАСОВ ЧОЛАКОВ и ДОНКА ВАСИЛЕВА ЧОЛАКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление рег. № 01-442868-02.10.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-11465-01.11.2019 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ШУМЕН, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.Шумен за поземлен имот с идентификатор 83510.672.63, сгради с идентификатори 83510.672.63.1, 83510.672.63.4, 83510.672.63.5, 83510.672.63.8, схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.672.63.1.1, 83510.672.63.1.2, 83510.672.63.1.3, 83510.672.63.1.5, за които обекти, по данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти и/или представените към заявлението документи, сте собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
  1. Заповед № 18-11465-01.11.2019 г.

 

 

                                                                             Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                          / инж. М. Миланов Заповед №ЧР-31-29/12.07.2019 г. /

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО : 05.11.2019г.