Изходящ № 24-30043-01.11.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2019
ДО ЧАВДАР ЛЮБЕНОВ ГЕОРГИЕВ МАРИАНА ЖИВКОВА ЯКИМОВА МИЛКА ДИМИТРОВА МАРКОВСКА НЕЛИ НИКОЛАЕВА МИХАЙЛОВА МАРГАРИТА КИРИЛОВА МАНАСИЕВА ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ХРИСТИНА ПАВЛИНОВА СТАМЕНОВА АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СПАСОВ ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛ СИМЕОНОВ СТАМЕНОВ ДАФИНКА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА ПЕТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГАРДАКОВ „ДЖЕЙ ЕНД КЕЙ КОНТРАКТИНГ” ООД РЕНАТА ДИМИРОВА НАСЪР АБУКУРА УАСИМ ИВАН ДИНЕВ НОВАКОВ ЙОРДАНКА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА ВИКТОР ГАСАН НАСЪР
Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-315416-16.07.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-10433-08.10.2019 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. София за поземлен имот с идентификатор 68134.1600.46, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.621, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.622, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.641, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.883, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.907, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.1838, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.4698, поземлен имот с идентификатор 68134.1600.622, състоящо се в коригиране границите на имот с идентификатор 68134.1600.907, по приложената скица – проект в съответствие с имот пл. № 907, кв. 6; коригиране границите на имот с идентификатор 68134.1600.622 в съответствие с имот пл. № пл. № 622, кв. 6, м.”Витоша ВЕЦ Симеоново”, по проект от правоспособно лице в цифров и графичен вид, документи за собственост.

В кадастралния регистър на недвижимите имоти сте записан като собственик или носител на друго вещно право върху един или повече от посочените имоти.

 

Приложение: Копие на заповед № 18-10433-08.10.2019 г.; Копие на скица – проект № 15-701567-02.08.2019 г.

 

      НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. СОФИЯ: ….…………………

/ инж.Д.Величков /

 

 

т Дата на залепване на таблото: 05.11.2019 г.