Уведомления

 • Изходящ № 24-18585-05.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  До: 
  ЕВДОКИЯ ИВАНОВА БАЛДЖИЕВА ИВАН МИХАЙЛОВ КАРАМИХАЙЛОВ АНГЕЛ ИВАНОВ БАЛДЖИЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-544521-28.11.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-4879-10.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18652-06.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  До: 
  ЛИЛИЯ САВОВА ТОДОРОВА ДО: РУМЯНА САВОВА ТОДОРОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-404229-09.09.2019 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-1210-03.02.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-18687-06.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  До: 
  ВИДРИЦА ЕООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18-а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-276534-30.06.2020г. от ПИ ЕС КОМ ООД, чрез пълномощник Димитър Величков до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4084.1169, 68134.4084.1089 и 68134.4084.280, находящи се в район Младост, Столична община.

 • Изходящ № 24-15826-08.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  До: 
  наследници на МИЛЮ ИВАНОВ ПАВЛОВ: - Иван Милков Иванов
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл.53, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15811-08.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  До: 
  наследници на МИЛЮ ИВАНОВ ПАВЛОВ: - Иван Милков Иванов
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл.53, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме следното:

 • Изходящ № 24-15793-08.07.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  До: 
  наследници на МИЛЮ ИВАНОВ ПАВЛОВ: - Иван Милков Иванов
  Публикация на: 
  Хасково

  На основание чл.53, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме следното:

 • Изх. № 24-18635-06.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  До: 
  СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56126.602.1133.1.4, 56126.602.1133.2.4, 56126.602.1133.3.7, 56126.602.1133.4.1, 56126.602.1133.4.3, 56126.602.1133.4.7, 56126.602.1133.4.6 И 56126.602.1133.4.4
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от Мариана Талева заявление с рег. № 01-303751-14.07.2020г. на СГКК – Благоевград  и приет проект за изменение с Удостоверение № 25-143107-25.06.2020г. на СГКК - Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр. Петрич, общ. Петрич, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК.

 • Изх. № 24-15957-09.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  14.08.2020
  До: 
  ГАЛИН МАРИНОВ СТАНИСЛАВОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №7 ВХ.Б ЕТ.6 АП.18 ЛИЛЯНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ЗДРАВЕЦ“ №3 ВХ.Б ЕТ.7 АП.48
  Публикация на: 
  Търговище

    На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-47717-05.02.2019г. от Росица Михайлова Рачинска чрез пълномощника си адв. Ангел Ивов Моренов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за поземлен имот с идентификатор 73626.157.437, с адрес гр.