Уведомления

 • Изх. № 24-18953-10.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА АВА АХМЕД ДИМИТРОВА
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-337569-31.07.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Плетена , общ. Сатовча за поземлен имот с идентификатор 56740.16.36, находящ се в землището на с. Плетена, общ. Сатовча.

 • Изх. № 24-18742-07.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  ЕМИЛ ПЕТРОВ ИЛИЕВ СТОЯНКА ДИМИТРОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл.26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление рег. № 01-148743-01.04.2020г.

 • Изходящ № 24-18751-07.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  СТАЙКО ЦВЕТАНОВ БОГДАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-243776-12.06.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-7317-07.08.2020 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18937-10.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2020
  До: 
  ЗЛАТИН ЖИВКОВ РОСИЦА ХРИСТОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-139749-20.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5215-16.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изх. № 24-18939-10.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  ИВАН ЖИВКОВ ДАМЯНОВ
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ, 

 • Изходящ № 24-18695-06.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  22.08.2020
  До: 
  СТАНИМИРА НАЧЕВА ТОПАЛОВА гр.Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 8 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-173707-29.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-6090-06.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. ЯМБОЛ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18700-06.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  До: 
  МИРОСЛАВ ТОДОРОВ ДОНЧЕВ гр. София
  Публикация на: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх.№ 01-276983-01.07.2020 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за имот с идентификатор 87374.531.404 находящ се в гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 28-30.

 • Изходящ № 24-18697-06.08.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  15.08.2020
  До: 
  ЖИВКО ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ гр. Ямбол
  Публикация на: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, по повод постъпило заявление вх.№ 01-266691-25.06.2020 г. на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, СГКК - гр.Ямбол Ви уведомява, че започва производство за изменение на КККР за имот с идентификатор 87374.540.250 находящ се в гр. Ямбол, ул. „Страхил Войвода“ №55-55А.