Уведомления

 • Изх. № 24-18774-07.08.2020

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ЦВЕТАНКА ВЕЛЕВА ДОЙЧИНОВА ЛАТИНКА ДОЙЧИНОВА ПЕТКОВА КОЦЕВА ДИМИТЪР ТОДОРОВ ДОЙЧИНОВ ДИМИТЪР ДОЙЧИНОВ ПЕТКОВ ИРЕН МИЛОШЕВА ТАКЕВА ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ДОЙЧИНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме че по повод подадено заявление рег. № 01-163009-16.04.2020 г. от ИВАН ИВАНОВ КАБАКЧИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1935.2297, 68134.1935.1012, район „Витоша“, Столична община.

 • Изходящ № 24-18772-07.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ТОШКО БОЖИЛОВ НОЕВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-172347-14.05.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-766-22.01.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изх. № 24-18862-07.08.2020г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ДИЛЯНА ИВАНОВА ВЪЛКОВА РУМЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ИЛИЕВА ДИКРА МЕТАЛИ ТРЕЙД ООД
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК,  Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-468864-17.10.2019г.

 • Изходящ № 24-14006-22.06.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  Величка Василева Иванова Никола Иванов Кирев Гергана Иванова Ванчева
  Публикация на: 
  Хасково

  Във връзка с прилагането на Плана на новообразуваните имоти на местност “Халолово - юг“, землище гр.Хасково, одобрен със заповед № ДС-28-1/11.06.2019г. на Областен управител на област Хасково и съгласно заповед № 2229/13.12.2019г.

 • Изходящ № 24-12444-04.06.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  АНАСТАС ТЯНКОВ ДЕЛЧЕВ ИВАН МИЛКОВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  Хасково

  Във връзка с прилагането на Плана на новообразуваните имоти на местност “Халилово - юг“, землище гр.Хасково, одобрен със заповед № ДС-28-1/11.06.2019г. на Областен управител на област Хасково и съгласно заповед № 2229/13.12.2019г.

 • Изх. No 24-18889-10.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2020
  До: 
  АДЕЛИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
  Публикация на: 
  Велико Търново

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НИКОЛОВА,

   

 • Изх. № 24-17961-29.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  18.08.2020
  До: 
  ДО „БОДОМЕКС“ ЕООД УЛ. „ШИПКА“ № 2 С. ТЪРНИЧЕНИ, ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
  Публикация на: 
  Стара Загора

  С настоящото Ви уведомяваме, че „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД е подал пред СГКК – Стара Загора  заявление  вх. № 01-327946-27.07.2020г., с което желае да бъдат променени по реда на чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри  на гр. Казанлък.

  За да изпълним искането по адм. процедура, за която сме сезирани и да издадем административен акт за поисканото изменение, следва да променим кадастралната карта на гр. Казанлък относно имот с идентификатор 35167.17.42 съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

 • Изх. № 24-18885-10.08.2020

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  25.08.2020
  До: 
  НАСЛЕДНИЦИ НА МУСТАФА ИБРАИМОВ ХОДЖОВ
  Публикация на: 
  Благоевград

  На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-347219-05.08.2020г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е извършено изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти на с. Дебрен, общ. Гърмен за поземлен имот с идентификатор 20331.15.57, находящ се в землището на с. Дебрен, общ. Гърмен.