Изходящ № 24-29648-29.10.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.12.2019
ДО НИКОЛАЙ ТОШЕВ ЙОВЧЕВ УЛ. „ГЕН. СТ. ТОШЕВ“ № 10, ВХ. В, ЕТ. 6, АП. 83 ГР. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл. 71,ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-138163-28.03.2019 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11269-29.10.2019 г., засягащо имот с идентификатор 27499.501.553, 27499.501.554, 27499.501.555, 27499.501.556, 27499.501.557, 27499.501.3101, 27499.501.3102, 27499.501.3103, 27499.501.3112, 27499.501.3133, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-11262-29.10.2019 г.

 

Дата: 29.10.2019 г.                    Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                             / инж.Дияна Балева /

 

ВИ

 

Дата на залепване на таблото в СГКК: 02.12.2019 г.